Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen 2020-2023

  Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.
  In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

 • Ondersteuning

  Bij het tot uitvoering brengen van plannen kunnen regio’s een beroep doen op ondersteuning in de vorm van een critical friend, maar ook in de vorm van iemand die meedenkt over de samenwerking in de regio of de realisatie van de plannen door docenten. Per regio is een aantal dagen ondersteuning kosteloos beschikbaar.

 • Tools

  Op deze website zijn tools beschikbaar die scholen helpen de samenwerking in de regio verder vorm te geven en uit te bouwen.
  Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd waar kennis delen en inspiratie bieden het uitgangspunt is.

Image

Projectadministratie en voortgangsrapportage

Meer weten over de verantwoording van de subsidies die scholen krijgen in het kader van STO? Er is een handreiking beschikbaar waarin wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen. Daarnaast is er een format voor de voortgangsrapportage te downloaden waarin regio’s aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. STO in de regio en wat de plannen zijn voor de komende periode.

Veelgestelde vraag

Vanwege corona zijn veel stages geannuleerd. Ook in het najaar 2020 zijn alweer stages geannuleerd. Daardoor is een groot deel van de cofinanciering niet ingezet. Hoe gaan we dat verantwoorden?
Geadviseerd wordt stages zoveel als mogelijk in te halen, maar dit lukt niet altijd. Als inhalen niet lukt bereken dan hoeveel cofinanciering misgelopen is en verantwoord dit in de coronaparagraaf van de voortgangsrapportage. Zorg ervoor dat aan het eind van de subsidieperiode (na december 2023) de 10% cofinanciering daadwerkelijk behaald is.

Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen én informatie voor het mbo over de samenwerking met het mbo.

Samenwerking met het mbo

Recente veelgestelde vragen

 • Zijn er regels voor cofinanciering en zo ja, waar kan ik die vinden?

  In de handreiking projectadministratie staat wat er onder cofinanciering verstaan wordt en worden voorbeelden gegeven.

 • Wij doen, naast Sterk Techniekonderwijs, mee aan de pilot nieuwe leerweg. Moeten we dit melden?

  Ja, u dient dit te melden in de voortgangrapportage. Let erop dat er geen overlap is van activiteiten (en subsidie). Dit is in het kader van de zogenaamde dubbele bekostiging. Maak voor u zelf helder welke kosten worden opgevoerd bij welke subsidieregeling.

 • Voor investeringen geldt dat alleen de afschrijvingen subsidiabel zijn. Waarom is daarvoor gekozen en niet voor het subsidiabel maken van de aanschaf (wat vele malen logischer is en voor scholen beter behapbaar!).

  Dit komt voort uit het feit dat het programma Sterk Techniekonderwijs een activiteitensubsidie voor een afgebakende subsidieperiode betreft en geen investeringssubsidie. Voorts schrijft de Comptabiliteitswet en de Kaderwet OCW subsidies als afgeleide daarvan voor, dat kosten van roerende zaken alleen op basis van afschrijving kunnen worden opgevoerd.

 • In verband met corona worden er extra kosten gemaakt. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Bv. activiteiten kunnen nu niet meer met 30 leerlingen plaatsvinden, maar gebeurt nu in groepjes van 8. Dit betekent extra reiskosten en formatie.

  U kunt geen extra subsidie aanvragen, maar u kunt wel een verzoek indienen om een wijziging in uw activiteitenplan en begroting door te voeren. Onderdelen die komen te vervallen en niet kunnen worden ingehaald kunnen eventueel hiervoor in de plaats komen. Deze inzet moet wel gepleegd worden voor het behalen van de doelstellingen voor Sterk Techniekonderwijs.

 • Onze scholen zijn verplichtingen aangegaan, waarvoor de kosten wel gedragen worden. De te leveren prestatie (de inspanning) is ten gevolge van Covid-19-maatregelen niet mogelijk gebleken. Mogen we de besteding ten gevolge van de verplichting wel als projectkosten opnemen?

  Dit hangt af over welke soort verplichtingen dit gaat. Het ministerie heeft gesteld dat onderwijzend personeel niet gekoppeld hoeft te zijn aan inspanningen op het moment dat de lockdown gaande was (het kabinetsbesluit om scholen fysiek te sluiten). Het ministerie heeft opgeroepen zoveel mogelijk van de activiteiten door te schuiven naar de volgende jaren. Voor externe partijen, ingehuurde projectleiders en inzet van het bedrijfsleven wordt een koppeling aan activiteiten vereist. U kunt in de coronaparagraaf van de voortgangsrapportage inzichtelijk maken over welke activiteiten dit gaat en een aangepaste begroting indienen.

 • Doordat bedrijven de inbreng in natura niet konden uitvoeren (denk aan gastlessen, stagebegeleiding, e.d.) ten gevolge van Covid-19-maatregelen loopt de realisatie van de cofinanciering achter. Wordt de minimale gevraagde inbreng van 10% aan cofinanciering (van de projectkosten) naar rato van de coronaperiode naar beneden bijgesteld? Met andere woorden: een jaar Covid19, wordt de benodigde cofinanciering dan 7,5% (3/4e van 10%)?

  OCW houdt vast aan de doelstelling van 10% cofinanciering en nodigt de regio’s uit om samen met het bedrijfsleven op creatieve manieren de doelstellingen te realiseren zoals online gastlessen en digitale werkbezoeken en/of ontwikkelen van (praktijk)opdrachten. De 10% cofinanciering wordt vastgesteld aan het eind van de subsidieperiode.