Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen

  In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

 • Ondersteuning

  Voor regio’s (vmbo, mbo, bedrijfsleven) is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op procesniveau of op strategisch niveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar.

 • Tools

  Er zijn verschillende tools beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Er zijn ook gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Regioportretten met onderwijscijfers en arbeidsmarktgegevens

De STO-regio’s worden gevraagd een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Om u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er regioportretten gemaakt in een landkaart met daarin regiospecifieke gegevens. Deze gegevens dient u te gebruiken voor uw subsidieaanvraag.

Aanvullende bekostiging vmbo-techniek ook voor vso-scholen

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een techniekaanbod krijgt – net als de reguliere vmbo’s met techniekaanbod – subsidie voor het technisch vmbo. Dit kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor het technisch vmbo. Twee miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso.

Formats beschikbaar voor aanvraag subsidie

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Gebruik hiervoor de formats.

Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen én informatie voor het mbo over de samenwerking met het mbo.

Samenwerking met het mbo

Recente veelgestelde vragen

 • moeten we in onze begroting omgaan met BTW?

  Ook voor dit thema geldt: Bespreek dit voor het indienen van de aanvraag met uw controller en accountant!
  In beginsel zijn onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. Het is dus verstandig om de begroting zoveel mogelijk zonder btw op te stellen en derhalve zo veel mogelijk weg te blijven van de BTW- discussie (in dit geval dus ook niet praten over incl. of excl. BTW). Het is daarbij niet verstandig om onderling tussen de partners facturen voor werkzaamheden te versturen. Het enige waarbij de scholen niet ontkomen aan het betalen van BTW is bij het inkopen van diensten, of aanschaffen van materialen.

 • We hebben bij de vooraanmelding samenwerkingsovereenkomsten meegestuurd, moeten we die opnieuw insturen bij de subsidieaanvraag?

  De samenwerkingsovereenkomst die meegestuurd wordt met de subsidieaanvraag moet een actueel overzicht zijn van alle aangesloten partners. Bij de vooraanmelding is een intentieverklaring gevoegd waarbij de partners de intentie hebben uitgesproken om te gaan samenwerken. Dit is dus iets anders!
  Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst committeren de partners zich aan het plan (en begroting) en worden de afspraken voor de komende vier jaar definitief vastgelegd.

 • Onze samenwerkingspartners zijn andere dan bij de vooraanmelding mag dat?

  Ja, dat mag, maar de penvoerder heeft de plicht veranderingen te melden.
  De vooraanmelding was bedoeld om de regio’s helder te krijgen maar de definitieve samenstelling van de regio komt bij de aanvraag.
  Het kan zijn dat een partij zich terugtrekt omdat men bijvoorbeeld niet tot de gewenste afspraken komt. De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs wordt aan regio’s toegekend op basis van het beoordelingskader in de regeling. Op het moment dat een partner zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband kan het gebeuren dat de regio niet meer voldoet aan de voorwaarden/criteria. Als de vereiste twee scholen met beroepsgericht technisch vmbo en één mbo, voor een techniekregio wegvalt is dit een wijziging van de aanvraag!
  Het wegvallen van vmbo-school betekent kan betekenen dat het maximum subsidiebedrag voor de regio lager uitvalt (lager aantal techniekleerlingen). Dit zal gevolgen hebben voor de subsidie. De penvoerder van de regio heeft een meldingsplicht. In het slechtste geval wordt de subsidie lager vastgesteld of ingetrokken.

 • 10% co-financiering door het bedrijfsleven, wat houdt dat in?

  Bij het realiseren van de plannen wordt 10% co-financiering van het bedrijfsleven gevraagd. Dat kan in de vorm van geld, maar ook in natura door het beschikbaar stellen van machines, materialen/apparatuur, mensen, het verzorgen van gastlessen, het begeleiden van stagiaires, enz.
  In de begroting die bij de plannen ingediend moet worden moet de inzet in natura van het bedrijfsleven gekapitaliseerd worden.

 • Is het geld dat we na 2024 ontvangen geoormerkt?

  Het antwoord op deze vraag kan nog niet precies gegeven worden. Op dit moment (juli 2018) is dat nog niet bekend, dat moet nog uitgewerkt worden en is afhankelijk van het verloop van de periode van 2020 tot 2023. De middelen zijn wel structureel.

 • Er is sprake van ‘structureel geld’? Wat betekent dit?

  Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar. Aan deze beschikbaarheid is geen einddatum gekoppeld. Voor de periode tot 2023 is uitgewerkt hoe het geld beschikbaar komt en waaraan het uitgegeven mag worden. Voor de periode daarna (2024 en verder) moeten de plannen nog uitgewerkt worden.