Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen

  In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

 • Ondersteuning

  Voor regio’s (vmbo, mbo, bedrijfsleven) is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op procesniveau of op strategisch niveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar.

 • Tools

  Er zijn verschillende tools beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Er zijn ook gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Beoordelingscommissie aan het werk

Tussen 25 en 31 maart zijn er 78 regioplannen ingediend bij DUS-I. Er is enorm hard gewerkt in alle regio’s! Vaak is er tot laat in de avond geschaafd aan de regiovisie, het activiteitenplan en de begroting. Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend en vaak is dit aangegrepen om een feestelijk moment te markeren. Vmbo, mbo én bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt voor het technisch onderwijs voor de toekomst.

Aanvullende bekostiging vmbo-techniek ook voor vso-scholen

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een techniekaanbod krijgt – net als de reguliere vmbo’s met techniekaanbod – subsidie voor het technisch vmbo. Dit kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor het technisch vmbo. Twee miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso.

Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen én informatie voor het mbo over de samenwerking met het mbo.

Samenwerking met het mbo

Recente veelgestelde vragen

 • We krijgen vragen over het uploaden van documenten bijvoorbeeld bijlagen die bij de samenwerkingsovereenkomsten horen. In sommige regio kunnen dat er veel zijn. De (bijlagen bij de) samenwerkingsovereenkomst kunnen nogal groot worden (teveel MB’s). Dat kan liggen aan de manier van scannen/opslaan. Het achter elkaar scannen (en als pdf opslaan) zorgt ervoor dat de documenten minder zwaar zijn (minder MB’s).

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • Er kunnen 10 extra documenten worden geupload (overige documenten). U kunt de verklaringen in meerdere delen (max is 5 MB per document) uploaden. Over het algemeen zijn gescande documenten minder zwaar.
  • Lukt het niet dan is het advies is om in ieder geval de aanvraag te doen!  Vervolgens krijgt de aanvrager (en het bevoegd gezag van de penvoerder) een ontvangstbevestiging met het registratienummer van de aanvraag (STO19XXX), die is anders dan het nummer van de vooraanmelding. Daarna (o.v.v. van dit nieuwe) nummer kunt u de rest van de documenten mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl.
 • Voor de subsidie techniekonderwijs vmbo is een school onder de loep genomen door de Belastingdienst. De accountant van de school vraagt ons het volgende: de activiteiten waar ‘onderwijs gegeven wordt’ zijn vrijgesteld van BTW. Maar zijn alle additionele activiteiten waar onderwijs ontwikkeld wordt, of alle activiteiten waar iemand niet voor de klas staat en wel bezig is met onderwijs vrijgesteld van BTW? Het betreft activiteiten die niet door derden maar door de school zelf worden uitgevoerd.

  Het wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van BTW. Ook activiteiten die onmisbaar zijn voor het geven van dat onderwijs zijn vrijgesteld. Dus ook activiteiten waarin goed onderwijs wordt ontwikkeld (het ontwikkelen van keuzevakken, lessen voorbereiden, stage lopen etc.).  Er zijn enige uitzonderingen bijvoorbeeld diensten die ook door derden kunnen worden geleverd, denk aan salarisadministratie, tenzij die aan een andere onderwijsinstelling wordt geleverd ten behoeve van een gemeenschappelijke groep leerlingen. Zie daarvoor ook de website van de Belastingdienst en de overheid. Activiteiten in kader van Sterk Techniekonderwijs moeten gericht zijn op de verbetering van de dekking en de kwaliteit van het techniekonderwijs, zijn daarmee onmisbaar voor het geven van het onderwijs. Een uitsluitend antwoord kan alleen een belastinginspecteur geven. Dus bij twijfel, beter nu al contact opnemen.

 • Moet ik bij mijn plan een ondertekende verklaring van de MR voegen?

  Nee, dat hoeft niet. De MR heeft in dit soort zaken adviesrecht. Deze verplichting komt voort uit de wet op de Medezeggenschap. Indien u uw MR niet om advies vraagt, kan zij zich beroepen op het adviesrecht en kan het vertraging opleveren voor de aanvraag. Het gevolg kan zijn dat u daardoor de deadline niet haalt. Om die reden wijzen we u hierop.

 • Moeten we in onze begroting omgaan met BTW?

  Ook voor dit thema geldt: Bespreek dit voor het indienen van de aanvraag met uw controller en accountant!
  In beginsel zijn onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. Het is dus verstandig om de begroting zoveel mogelijk zonder btw op te stellen en derhalve zo veel mogelijk weg te blijven van de BTW- discussie (in dit geval dus ook niet praten over incl. of excl. BTW). Het is daarbij niet verstandig om onderling tussen de partners facturen voor werkzaamheden te versturen. Het enige waarbij de scholen niet ontkomen aan het betalen van BTW is bij het inkopen van diensten, of aanschaffen van materialen.

 • We hebben bij de vooraanmelding samenwerkingsovereenkomsten meegestuurd, moeten we die opnieuw insturen bij de subsidieaanvraag?

  De samenwerkingsovereenkomst die meegestuurd wordt met de subsidieaanvraag moet een actueel overzicht zijn van alle aangesloten partners. Bij de vooraanmelding is een intentieverklaring gevoegd waarbij de partners de intentie hebben uitgesproken om te gaan samenwerken. Dit is dus iets anders!
  Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst committeren de partners zich aan het plan (en begroting) en worden de afspraken voor de komende vier jaar definitief vastgelegd.

 • Onze samenwerkingspartners zijn andere dan bij de vooraanmelding mag dat?

  Ja, dat mag, maar de penvoerder heeft de plicht veranderingen te melden.
  De vooraanmelding was bedoeld om de regio’s helder te krijgen maar de definitieve samenstelling van de regio komt bij de aanvraag.
  Het kan zijn dat een partij zich terugtrekt omdat men bijvoorbeeld niet tot de gewenste afspraken komt. De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs wordt aan regio’s toegekend op basis van het beoordelingskader in de regeling. Op het moment dat een partner zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband kan het gebeuren dat de regio niet meer voldoet aan de voorwaarden/criteria. Als de vereiste twee scholen met beroepsgericht technisch vmbo en één mbo, voor een techniekregio wegvalt is dit een wijziging van de aanvraag!
  Het wegvallen van vmbo-school betekent kan betekenen dat het maximum subsidiebedrag voor de regio lager uitvalt (lager aantal techniekleerlingen). Dit zal gevolgen hebben voor de subsidie. De penvoerder van de regio heeft een meldingsplicht. In het slechtste geval wordt de subsidie lager vastgesteld of ingetrokken.