Ondersteuning

Diverse vormen van ondersteuning

Voor regio’s is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken en het realiseren van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op strategisch niveau of procesniveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Ondersteuners vervullen een onafhankelijke, externe rol en nemen geen verantwoordelijkheden over van de regio.

Elke regio krijgt (kosteloos) een critical friend die een aantal keer per jaar in de regio een gesprek voert over de stand van zaken van het regionale plan. Daarnaast kunnen regio’s een beroep doen op specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld rondom een thema of een regionale activiteit.

Bij inhoudelijke ondersteuning kunt u denken aan:

 • Op elkaar afstemmen van programma’s zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan, waar leerlingen voordeel van hebben (bijvoorbeeld doordat ze een opleiding op een hoger niveau af kunnen sluiten);
 • Gebruikmaken van elkaars faciliteiten: op welk moment, op welke manier en hoe realiseer je dat?
 • Professionalisering van docenten op zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch vlak;
 • Inzet van het regionaal bedrijfsleven bij praktijkopdrachten, stages en professionalisering van docenten;
 • Contact met basisscholen om leerlingen te interesseren voor techniek;
 • Stimuleren van techniek en technologische toepassingen in andere profielen;
 • Vertalen van ideeën in te realiseren plannen.

Ondersteuning op procesniveau is bijvoorbeeld:

 • Stimuleren van afspraken tussen scholen die kleine aantallen leerlingen in profielen hebben;
 • Stimulering van samenwerking tussen techniekprofielen en andere profielen in de regio;
 • Op gang brengen van gesprekken tussen vmbo en mbo in de regio;
 • Het blijven betrekken van het bedrijfsleven.

Ondersteuning op strategisch niveau:

 • Het met elkaar in gesprek brengen van partijen waar dat niet automatisch gebeurt of niet zo makkelijk gaat.

Er staat een team van ondersteuners klaar met verschillende expertises, die op verzoek ondersteuning kunnen bieden. Ondersteuners kunnen kritische vragen stellen, discussie op gang brengen, voorbeelden aandragen en suggesties doen. Het is niet de bedoeling dat zij de plannen gaan uitvoeren.
U kunt via het contactformulier op de website ondersteuning aanvragen.

Veelgestelde vragen: ondersteuning

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Tot december 2019 kan elke regio een beroep doen op een critical friend die (gratis) de regio maximaal twee keer bezoekt en met u meedenkt over de uitvoering van de plannen. Daarnaast is er op thema’s ondersteuning beschikbaar voor projectleiders, penvoerders en docenten. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

 • Wij moeten (een deel van) ons plan opnieuw schrijven en opnieuw indienen. Kunnen wij ondersteuning krijgen?

  U kunt ondersteuning krijgen. Neem contact op met uw ondersteuner of, via de website, met het ondersteuningsteam STO.

 • Kan ik als docent ook ondersteuning inroepen om het gesprek met mijn leidinggevende op gang te brengen?

  Ja, ook als docent kunt u een beroep doen op ondersteuning bijvoorbeeld om het gesprek met uw directie op gang te brengen. De ondersteuning moet wel gericht zijn op het maken van plannen of uitvoeren van de plannen voor techniek.

 • Kunnen wij hulp krijgen bij het maken van plannen?

  Ja, er is ondersteuning beschikbaar waarop een beroep gedaan kan worden. Dat kan inhoudelijke ondersteuning zijn, voor regio’s waar al wel wordt samengewerkt, maar de plannen nog niet goed duidelijk zijn, of strategische ondersteuning, voor regio’s waar de samenwerking tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven nog in de kinderschoenen staat. Ondersteuning kan worden ingeroepen door het contactformulier op de website in te vullen en op te sturen. In alle gevallen is ondersteuning bedoeld om als criticical friend mee te denken met de regio. De ondersteuner komt maximaal vijf keer een dagdeel naar de regio. Is er meer of intensievere ondersteuning nodig of gewenst, dan moeten scholen die zelf betalen.