Verantwoording

Er komen veel vragen over de verantwoording van de subsidies die scholen krijgen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Op deze pagina vindt u handreikingen en formats voor de projectadministratie en voortgangsrapportage.

Projectadministratie

Er is een handreiking beschikbaar waarin wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen. Deze handreiking biedt tevens formats voor het voeren van een projectadministratie.

Voortgangsrapportage

In de voortgangsrapportage geven regio’s aan wat de stand van zaken is met betrekking tot Sterk Techniekonderwijs in de regio en wat de plannen zijn voor de komende periode. Dat doen ze aan de hand van een format. Het voorbeeld kunt u downloaden.

Ook interessant

Vanwege de corona-pandemie staat bij veel scholen de samenwerking met het bedrijfsleven noodgedwongen op een lager pitje. Scholen maken zich zorgen, want ze voorzien dat het daardoor moeilijk wordt om te voldoen aan de voorwaarde van 10% cofinanciering voor de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Het ministerie van OCW herkent het probleem, maar vindt het te vroeg om de voorwaarden te versoepelen.