Formats

Handige en behulpzame formats en documenten die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio.

Formats voor aanvraag subsidieregeling 2020-2023

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Gebruik hiervoor de formats.

Voor uw hernieuwde aanvraag voor de regeling Sterk techniekonderwijs kunt u het format addendum Sterk Techniekonderwijs gebruiken.

Tips voor het maken van plannen

Nuttige en toepasbare tips die u kunt gebruiken bij het maken van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs. Deze tips zijn opgetekend tijdens de verdiepingsbijeenkomst subsidieaanvraag STO op 10 december 2018.

Uitgangspunten voor een Regioplan

Een geanonimiseerd voorbeeld van afspraken die in een regio gemaakt zijn tussen alle vmbo-scholen in de regio.

Veelgestelde vragen: begroting

 • In Sterk Techniekonderwijs moet 10% cofinanciering van bedrijven komen. Wat moeten we doen als er een bedrijf afhaakt en een ander aansluit?

  Wijzigingen in de cofinanciering hoeft u niet apart te melden bij DUS-I. U kunt wijzigingen wel melden in de tussenrapportage in 2021 en in de eindrapportage in 2023. Uit de eindrapportage moet blijken dat het bedrijfsleven 10% heeft bijgedragen aan Sterk Techniekonderwijs in een regio. Meer mag, minder niet want dat wordt het subsidiebedrag lager vastgesteld (passend bij de 10% cofinanciering). De bedrijven die bijdragen aan de 10% mogen in de loop van de jaren wisselen. Wel is het verstandig met nieuwe bedrijven een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Cofinanciering hoeft niet in de vorm van geld gegeven te worden, het mag ook in de vorm van machines, materialen, beschikbaar stellen van ruimte, gastlessen, stages enz.

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Elke regio kan een beroep doen op een ondersteuner. Per regio zijn er een aantal dagen (gratis) ondersteuning beschikbaar. Wilt u weten wie er vanuit STO als ondersteuner beschikbaar zijn kijk dan op de site. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

  PAS OP: er bezoeken mensen scholen die zich ‘consulent STO’ noemen, zij horen niet tot het ondersteuningsteam van STO. Uiteraard mag u van hun diensten gebruik maken, maar u moet dan wel zelf de rekening daarvoor betalen.

 • Is het geld dat we na 2023 ontvangen geoormerkt?

  In principe is er sprake van structureel geld dat ook na 2023 beschikbaar is. Hoe dit geldt precies beschikbaar komt is nog niet bekend. Dit moet nog uitgewerkt worden en is afhankelijk van het verloop van de periode van 2020 tot 2023.

 • Er is sprake van ‘structureel geld’? Wat betekent dit?

  Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar. Aan deze beschikbaarheid is geen einddatum gekoppeld. Voor de periode tot 2023 is uitgewerkt hoe het geld beschikbaar komt en waaraan het uitgegeven mag worden. Voor de periode daarna (2024 en verder) moeten de plannen nog uitgewerkt worden.

 • Hoe ziet de financiering er na 2023 uit?

  Er is in principe sprake van structureel geld dat ook na 2023 beschikbaar is. Hoe dit geld precies beschikbaar komt is nog niet bekend, dat moet nog uitgewerkt worden en is afhankelijk van het verloop van de periode van 2020 tot 2023.

Veelgestelde vragen: activiteitenplan

 • Is er een overzicht van Rif-aanvragen?

 • Een activiteit mag niet twee keer gesubsidieerd worden. Mag de subsidie wel aanvullend zijn?

  Ja dat mag. Er mag niet twee keer voor eenzelfde activiteit subsidie gevraagd worden (DUS-I gaat na of dat het geval is), maar activiteiten die al worden gesubsidieerd, mogen wel worden aangevuld. Beschrijf goed voor welke activiteit welke subsidie ontvangen wordt en voor welke aanvulling in het kader van Sterk techniekonderwijs subsidie gevraagd wordt.

 • Wat als een activiteit is gepland, maar mislukt? Moet er dan geld worden teruggestort?

  Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een activiteit die niet wordt uitgevoerd en een activiteit die mislukt. In de aanvraag worden doelen en activiteiten gesteld. De subsidiegever gaat ervan uit dat deze worden uitgevoerd.
  Op het moment dat activiteiten niet worden uitgevoerd geldt de meldplicht. Op basis van het wijzigingsvoorstel kan een wijziging tussentijds worden goedgekeurd. Bij de financiële verantwoording aan het einde van de subsidieperiode wordt gekeken of alle activiteiten (en/of wijzingen) zijn uitgevoerd. De subsidie kan lager worden vastgesteld als activiteiten niet of niet geheel zijn uitgevoerd.
  Als een activiteit mislukt dan zijn er wel kosten gemaakt. Deze kunnen opgevoerd worden in de verantwoording.

 • In de regio moet samengewerkt worden met bedrijven. Kunnen dat alleen technische bedrijven zijn of mag dat bijvoorbeeld ook een ziekenhuis zijn?

  Bedrijven mag breed opgevat worden, dus technische bedrijven, maar ook ziekenhuizen, zorginstellingen, logistieke bedrijven enz.

 • Ik ben een school zonder technisch profiel en krijg dus geen geld in het kader van de regeling, kan ik wel meedoen met de uitvoering van plannen?

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomsten en uitgaven. Scholen krijgen geld voor elke leerling die een technisch profiel volgt in het vmbo en vso (BWI, PIE, M&T, MVI en/of MaT). Het geld mag besteed worden aan alle activiteiten die tot doel hebben de instroom in techniek te bevorderen, dus ook aan techniek binnen andere profielen, stimuleren van techniek in PO, onderbouw en/of vmbo TL, stimuleren van de doorstroom in technische opleidingen vanuit het vmbo, enz. Alle vmbo-scholen in een regio moeten betrokken worden bij het maken van plannen, ook scholen die zelf geen techniekprofiel aanbieden.