Formats

Handige en behulpzame documenten die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio.

Formats voor aanvraag subsidieregeling 2020-2023

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Gebruik hiervoor de formats.

Voor uw hernieuwde aanvraag voor de regeling Sterk techniekonderwijs kunt u het format addendum Sterk Techniekonderwijs gebruiken. 

Tips voor het maken van plannen

Nuttige en toepasbare tips die u kunt gebruiken bij het maken van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs. Deze tips zijn opgetekend tijdens de verdiepingsbijeenkomst subsidieaanvraag STO op 10 december 2018.

Uitgangspunten voor een Regioplan

Een geanonimiseerd voorbeeld van afspraken die in een regio gemaakt zijn tussen alle vmbo-scholen in de regio.

Veelgestelde vragen: begroting

 • Voor de subsidie techniekonderwijs vmbo is een school onder de loep genomen door de Belastingdienst. De accountant van de school vraagt ons het volgende: de activiteiten waar ‘onderwijs gegeven wordt’ zijn vrijgesteld van BTW. Maar zijn alle additionele activiteiten waar onderwijs ontwikkeld wordt, of alle activiteiten waar iemand niet voor de klas staat en wel bezig is met onderwijs vrijgesteld van BTW? Het betreft activiteiten die niet door derden maar door de school zelf worden uitgevoerd.

  Het wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van BTW. Ook activiteiten die onmisbaar zijn voor het geven van dat onderwijs zijn vrijgesteld. Dus ook activiteiten waarin goed onderwijs wordt ontwikkeld (het ontwikkelen van keuzevakken, lessen voorbereiden, stage lopen etc.).  Er zijn enige uitzonderingen bijvoorbeeld diensten die ook door derden kunnen worden geleverd, denk aan salarisadministratie, tenzij die aan een andere onderwijsinstelling wordt geleverd ten behoeve van een gemeenschappelijke groep leerlingen. Zie daarvoor ook de website van de Belastingdienst en de overheid. Activiteiten in kader van Sterk Techniekonderwijs moeten gericht zijn op de verbetering van de dekking en de kwaliteit van het techniekonderwijs, zijn daarmee onmisbaar voor het geven van het onderwijs. Een uitsluitend antwoord kan alleen een belastinginspecteur geven. Dus bij twijfel, beter nu al contact opnemen.

 • Hoe moeten we in onze begroting omgaan met BTW?

  Ook voor dit thema geldt: Bespreek dit voor het indienen van de aanvraag met uw controller en accountant!
  In beginsel zijn onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. Het is dus verstandig om de begroting zoveel mogelijk zonder btw op te stellen en derhalve zo veel mogelijk weg te blijven van de BTW- discussie (in dit geval dus ook niet praten over incl. of excl. BTW). Het is daarbij niet verstandig om onderling tussen de partners facturen voor werkzaamheden te versturen. Het enige waarbij de scholen niet ontkomen aan het betalen van BTW is bij het inkopen van diensten, of aanschaffen van materialen.

 • Mogen we de subsidie ook gebruiken voor onze reguliere activiteiten?

  Nee, het gaat om een aanvullende subsidie, die moet besteed worden aan aanvullende activiteiten.

 • Voor hoeveel geld kan een regio een subsidieaanvraag indienen?

  Een regio kan het maximale bedrag aanvragen (aantal leerlingen x bedrag). De beoordelingscommissie bepaalt aan de hand van de beoordelingscriteria of dit bedrag ook wordt uitgekeerd.
  Het maximaal aan te vragen bedrag staat in het regioportret. Voor techniekregio’s is dit € 15.895,- per leerling voor 4 jaar (voor GL-leerlingen 50% € 7.947,50).Dit bedrag geldt ook voor VSO-leerlingen die via het vmbo een technisch profiel volgen.

 • Hoe concreet moet de begroting zijn?

  De begroting over de jaren 2020 en 2021 moet concreet zijn en aansluiten op de activiteitenplanning. De begroting voor de jaren 2022 en 2023 mag globaler zijn.

Veelgestelde vragen: activiteitenplan

 • Komen activiteiten uit het verleden voor subsidie in aanmerking?

  Nee. In 2018 en 2019 kunt u met de extra ontvangen bekostiging wel met terugwerkende kracht investeringen betalen (al moet dit binnen de perken blijven). Een lokaal dat bijvoorbeeld in 2010 gemoderniseerd is, kan niet met de verkregen bekostiging betaald worden.

  Met het subsidiebedrag dat u aanvraagt voor de periode 2020-2023 kunt u alleen activiteiten die nog plaats moeten vinden financieren.

 • Onze school wil geld van Sterk Techniekonderwijs inzetten voor docenten in het Technasium, mag dat?

  Nee. Het geld van Sterk Techniekonderwijs is bedoeld voor activiteiten in po, vmbo en mbo, niet voor activiteiten in havo en vwo.

 • Is er een overzicht van Rif-aanvragen?

 • Een activiteit mag niet twee keer gesubsidieerd worden. Mag de subsidie wel aanvullend zijn?

  Ja dat mag. Er mag niet twee keer voor eenzelfde activiteit subsidie gevraagd worden (DUS-I gaat na of dat het geval is), maar activiteiten die al worden gesubsidieerd, mogen wel worden aangevuld. Beschrijf goed voor welke activiteit welke subsidie ontvangen wordt en voor welke aanvulling in het kader van Sterk techniekonderwijs subsidie gevraagd wordt.

 • Wat als een activiteit is gepland, maar mislukt? Moet er dan geld worden teruggestort?

  Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een activiteit die niet wordt uitgevoerd en een activiteit die mislukt. In de aanvraag worden doelen en activiteiten gesteld. De subsidiegever gaat ervan uit dat deze worden uitgevoerd.
  Op het moment dat activiteiten niet worden uitgevoerd geldt de meldplicht. Op basis van het wijzigingsvoorstel kan een wijziging tussentijds worden goedgekeurd. Bij de financiële verantwoording aan het einde van de subsidieperiode wordt gekeken of alle activiteiten (en/of wijzingen) zijn uitgevoerd. De subsidie kan lager worden vastgesteld als activiteiten niet of niet geheel zijn uitgevoerd.
  Als een activiteit mislukt dan zijn er wel kosten gemaakt. Deze kunnen opgevoerd worden in de verantwoording.