08 mei 2022

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Van de leerlingen in het vmbo, over alle leerwegen (bb/kb/gl/tl) gezien, kiest 29% voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo. Tussen de leerwegen en profielen zijn er verschillen op te merken.

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen tot 33% in 2020/2021. Ook het aandeel vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg stijgt: van 30% in 2013/14 naar 32% in 2020/21. Het percentage dat een bètatechnische vervolgopleiding kiest vanuit de gemengde leerweg is echter gedaald van 31% in 2015/16 naar 29% in 2020/21. Het aandeel leerlingen dat vanuit de theoretische leerweg kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek is lager dan de doorstroom vanuit beroepsgerichte leerwegen met 26%.

Doorstroom leerlingen vmbo naar een bètatechnische mbo-opleiding

Bron: Techniekpact

Doorstroompercentages per profiel over de afgelopen vijf jaren

De technische profielen op het vmbo kennen logischerwijs de grootste percentuele doorstroom naar een technische mbo-opleiding. Vanuit het profiel Bouwen, wonen en interieur is dit 74%, vanuit Maritiem en techniek is dit 51%, vanuit Media, vormgeving en ICT is dit 62%, vanuit Mobiliteit en transport 79% en vanuit Produceren, installeren en energie is dit 82%. Vanuit het profiel dienstverlening en producten stroomt 29% door naar een technisch profiel en vanuit Groen is dit 28%.

Slechts 9% van de meisjes met het vmbo-diploma kiest voor een technische mbo-opleiding

Meisjes kiezen minder vaak voor een bètatechnische mbo-studie dan jongens. Wanneer we naar alle leerwegen en profielen (bb/kb/gl/tl) samen kijken stroomt slechts 9% van de meisjes door naar een bètatechnische mbo-opleiding, tegenover 48% van de jongens. De doorstroom vanuit het beroepsgerichte vmbo (bb/kb/gl) kent een hogere doorstroom wanneer we enkel naar jongens kijken. 52% van de jongens stroomt in 2021-2022 door naar een bètatechnische mbo-opleiding tegenover 8% van de meisjes.

Wilt u meer weten over de doorstroomcijfers? In de regioportretten van Sterk Techniekonderwijs-regio’s is te zien hoeveel leerlingen er in percentages en absolute aantallen doorstromen naar een technische mbo-opleiding vanuit de regio en vanuit de verschillende beroepsgerichte profielen.