31 januari 2022

Meer leerlingen kiezen voor het beroepsgerichte vmbo

Meer leerlingen kiezen voor het beroepsgerichte vmbo

Uit de instroomcijfers vanuit de oktobertelling 2020-2021 van DUO blijkt dat voor het eerst sinds 2016 het percentage leerlingen in leerjaar 3 van het beroepsgerichte vmbo toeneemt. Terwijl het gehele voortgezet onderwijs een dalende trend heeft met opnieuw een lichte daling dit jaar (Leerjaar 3 -1,3% t.o.v. 2020, Leerjaar 4 -1,1% t.o.v. 2020). Daarmee kunnen we spreken van een trendbreuk. De Sterk Techniekonderwijs-regio’s dragen hier sterk aan bij en dat beginnen we terug te zien in de cijfers.

Technische profielen

Zoomen we in op de profielen van het technische beroepsgerichte vmbo, dan valt op dat het percentage derdejaars leerlingen dat het profiel bouwen, wonen en interieur (BWI) volgt, een stijgende trend laat zien maar dit jaar licht daalt met 0.1 procentpunt. Produceren, installeren en energie (PIE) stijgt dit jaar met 0.3 procentpunt, media, vormgeving en ict (MVI) stijgt met 0.2 procentpunt en mobiliteit en transport (M&T) en maritiem en techniek (MaT) dalen licht met 0.1 procentpunt.

Niet-technische profielen

Buiten de technische profielen kent economie en ondernemen (E&O) en dienstverlening en producten (D&P) beiden een dalende trend en zijn zorg en welzijn (Z&W) en Groen beiden gestegen.