02 april 2020

Coronavirus en geplande STO-activiteiten

Bericht voor de regio’s

Het coronavirus treft het onderwijs, de economie en Nederland in zijn geheel hard. Dit kan gevolgen hebben voor de activiteiten die u van plan was uit te voeren in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Bij het programmamanagement Sterk Techniekonderwijs en de ondersteuners komen veel vragen binnen over de voortgang van STO. Via dit nieuwsbericht, dat afgestemd is met OCW en DUS-I proberen we deze vragen te beantwoorden.

Alle betrokkenen realiseren zich dat geplande STO-activiteiten op dit moment niet allemaal door kunnen gaan. We willen voorkomen dat dit ten koste gaat van het enthousiasme waarmee regio’s van start zijn gegaan, of straks terugslaat op regio’s doordat ze subsidie terug moeten betalen. Met OCW en DUS-I zijn de volgende afspraken gemaakt:

Cofinanciering tussen 12 maart en 1 september

In veel regio’s gaan leerlingen in deze tijd op stage. Stage is in alle STO-regio’s een vorm van cofinanciering, maar deze kan nu niet doorgaan. Deze vorm van cofinanciering staat in uw aanvraag maar zal in de tijd eventueel moeten worden verplaatst. Is dit het geval dan kunt u dit aangeven in de tussentijdse voortgangsrapportage. Dit zal en mag de te realiseren 10% cofinanciering over de gehele subsidieperiode niet in gevaar brengen. Deze activiteiten kunnen op een later moment worden uitgevoerd kunt doorschuiven naar het nieuwe schooljaar. Te denken valt aan bijv. stages of gastlessen.

Coronaparagraaf in voortgangsrapportage 2021

Op dit moment vinden er wijzigingen plaats in de door de regio ingediende plannen. Wijzigingen die te maken met het verschuiven van activiteiten hoeft u niet te melden aan DUS-I. Neem deze (als dat aan de orde is) op in en zogenaamde ‘coronaparagraaf’ in de tussentijdse voortgangsrapportage die u in oktober 2021 moet indienen. In deze paragraaf geeft u, inhoudelijk en financieel, weer welke activiteiten niet door konden gaan en hoe uw u dit oplost: hoe heeft u bijv. het geld dat u tussen maart en augustus 2021 niet heeft uitgegeven, ingezet in de periode daarna. Wijzigingen/ keuzes die een wezenlijke wijziging van uw plan tot gevolg hebben moet u wel melden. Twijfelt u, neem dan contact op met DUS-I (ocwsubsidies@minvws.nl).

Financiën lopen door

De coronacrisis heeft geen consequenties voor de financiering van Sterk Techniekonderwijs. De bevoorschotting loopt gewoon door evenals de (tussentijdse) inhoudelijke en financiële verantwoording die van u wordt gevraagd .

Oproep

  • Voer activiteiten die door kunnen gaan gewoon uit. Achter de schermen kunnen veel activiteiten doorgang vinden, zoals het maken van plannen, het op orde brengen van de programma-organisatie, contact leggen met scholen en partners in de regio, enz.
  • Gebruik de tijd tot de start van het nieuwe schooljaar om alles op orde te krijgen om dan een goede doorstart van STO te maken, dat wil zeggen:
    –  zorg dat de jaarplanning op orde is;
    –  maak een scholingsplan voor docenten;
    –  plan de cofinanciering.
    Als u dat wil kunt u dit soort plannen voorleggen aan uw ondersteuner.

Veel scholen verzorgen op dit moment hun lessen digitaal. Heeft u goede voorbeelden die u wilt delen, meld deze dan of stuur ze op naar info@sterktechniekonderwijs.nl, wij maken op de website hier ruimte voor.