Regelingen

Kamerbrieven en regelingen

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Techniekonderwijs.

Kamerbrief regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Minister Slob deelt mee dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023

Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd. In deze regeling voor de transitiefase van de middelen voor het technisch vmbo vindt u informatie over:

 • Het penvoerderschap;
 • De subsidieaanvraag en het beoordelingskader;
 • Wat een techniekregio en een techniekarme regio is;
 • De vooraanmelding van de subsidieaanvraag;
 • De cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.

In de bijlagen vindt u het beoordelingskader waarin staat aan welke criteria het regioplan moet voldoen en de elementcodetabel van opleidingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Gebruik hiervoor de formatsVoor uw hernieuwde aanvraag voor de regeling Sterk techniekonderwijs kunt u het format addendum Sterk Techniekonderwijs gebruiken. 

Download de regeling

 

Kamerbrief ‘Samen naar een technisch vmbo’

In deze kamerbrief van 5 juni 2018 informeert Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de uitwerking van de investering in het techniekonderwijs op het vmbo uit het regeerakkoord. De bedragen voor de aanvullende bekostiging voor vmbo-techniek 2018 zijn in november 2018 definitief vastgesteld.

Download de regeling

Kamerbrief over versterken kwaliteit techniekonderwijs vmbo en vso

In deze kamerbrief van 19 april 2019 informeert Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo en vso (voorgezet speciaal onderwijs).

Veelgestelde vragen: aanvraag subsidie

 • Wij hebben in ons plan geen rekening gehouden met vso-leerlingen, kunnen we ons plan aanvullen?

  De regio’s waar deze leerlingen nog niet in de ingediende begroting zijn meegeteld, maar waarvan de aanvraag al wel is goedgekeurd, kunnen tot 1 oktober 2019 via een wijzigingsverzoek aanvullende subsidie aanvragen via ocwsubsidies@minvws.nl.

  Om voor de verhoging van de subsidie in aanmerking te komen, moet in dit wijzigingsverzoek de VSO partnerschool en het aantal VSO leerlingen die (per teldatum van 1-10-2018) een technisch profiel volgen, worden aangegeven. Het wijzigingsverzoek moet worden vergezeld met een addendum, waarin wordt aangegeven op welke wijze het plan en begroting is aangepast.

  Per VSO leerling, die op de genoemde teldatum in een technisch profiel is ingeschreven, is in totaal een bedrag van € 15.895,00 beschikbaar.

  Deze informatie vindt u ook als bijlage bij de op 1 juli jl. verstuurde beschikking.

 • Het uploaden van documenten naar DUS-I lukt niet, wat moeten we doen?

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • Er kunnen 10 extra documenten worden geüpload (overige documenten). U kunt de documenten in meerdere delen (max is 5 MB per document) uploaden. Over het algemeen zijn gescande documenten minder zwaar.
  • U kunt uw documenten mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl. Vermeld in de onderwerpregel uw regienummer STO19XXX
 • Voor de transitiefase wordt uitgegaan van het leerlingaantal op 1 oktober 2018. Geldt dit voor de periode 2020-2023?

  Ja, het leerlingaantal geldt voor 4 jaar, ook als er sprake is van een stijging of daling van het aantal leerlingen. Het gaat om de leerlingen in leerjaar 3 en 4 in de basis, kader en gemengde leerweg in een van de 5 technische profielen (BWI, PIE, M&T, MaT en MVI) en om lso-leerlingen die een technisch vmbo profiel volgen.

 • Mogen we een externe partij aantrekken om het plan te schrijven?

  Ja dat mag, maar die partij moet wel het plan van de regio opschrijven. U moet als regio zelf het plan maken. Daarnaast is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kennis en ervaring in de vmbo-school blijft.

 • Activiteitenplan en regiovisie mogen samen maximaal 25 pagina’s zijn. Is dat voor elke regio (groot en klein) gelijk?

  Ja, dit geldt voor alle aanvragen. In beginsel moet alle relevante informatie in het plan en de regiovisie staan. Indien u bepaalde informatie wilt onderbouwen met uitspraken in rapporten e.d., dan kunt u hier specifiek naar verwijzen door vermelding van de betreffende pagina in het rapport. In het aanvraagformulier is er een mogelijkheid om het rapport als bijlage te uploaden. Voorts is het raadzaam niet drie keer hetzelfde in een plan op te nemen, maar intern te verwijzen. Een tip hierbij is: laat het plan lezen aan een buitenstaander binnen uw organisatie met de vraag of het een helder en logisch verhaal is en of er geen overbodige informatie wordt gegeven.

Veelgestelde vragen: budget 2020-2023

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Tot december 2019 kan elke regio een beroep doen op een critical friend die (gratis) de regio maximaal twee keer bezoekt en met u meedenkt over de uitvoering van de plannen. Daarnaast is er op thema’s ondersteuning beschikbaar voor projectleiders, penvoerders en docenten. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

 • 10% co-financiering door het bedrijfsleven, wat houdt dat in?

  Bij het realiseren van de plannen wordt 10% co-financiering van het bedrijfsleven gevraagd. Dat kan in de vorm van geld, maar ook in natura door het beschikbaar stellen van machines, materialen/apparatuur, mensen, het verzorgen van gastlessen, het begeleiden van stagiaires, enz.
  In de begroting die bij de plannen ingediend moet worden moet de inzet in natura van het bedrijfsleven gekapitaliseerd worden.

 • Voor hoeveel geld kan een regio een subsidieaanvraag indienen?

  Een regio kan het maximale bedrag aanvragen (aantal leerlingen x bedrag). De beoordelingscommissie bepaalt aan de hand van de beoordelingscriteria of dit bedrag ook wordt uitgekeerd.
  Het maximaal aan te vragen bedrag staat in het regioportret. Voor techniekregio’s is dit € 15.895,- per leerling voor 4 jaar (voor GL-leerlingen 50% € 7.947,50).Dit bedrag geldt ook voor VSO-leerlingen die via het vmbo een technisch profiel volgen.

 • De regioportretten gaan uit van de leerlingaantallen op 1 oktober 2018. Klopt dit?

  Ja, voor het indienen van het plan 2020-2023 moet u uitgaan van de leerlingaantallen op 1 oktober 2018. Dit zijn de leerlingaantallen die in de regioportretten vermeld staan, met uitzondering van de lso-leerlingen die een technisch vmbo profiel volgen, die moeten zelf toegevoegd worden.

 • Mag er ook geld dat ontvangen wordt in het kader van Sterk Techniekonderwijs uitgegeven worden aan huisvesting?

  Nee, huisvesting is een taak van de gemeente.

Veelgestelde vragen: budget voor maken plan

 • In onze regio is een bedrag van bijvoorbeeld € 30.000,- beschikbaar voor het schrijven van een plan. Moeten we dit bedrag in zijn geheel hieraan besteden?

  Nee, als u een kwalitatief goed plan voor een lager bedrag kan schrijven dan mag dat natuurlijk. In de regeling staat dat als de activiteiten waarvoor u aanvullende bekostiging krijgt zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, het niet gebruikte deel van de aanvullende bekostiging kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Het geld in de planfase is bedoeld om mensen uit het vmbo in te kunnen zetten bij het ontwikkelen en schrijven van plannen met als doel kennis van planvorming in de school te houden.

 • Krijgt een D&P school geld voor planvorming?

  Ja, alle vmbo-scholen krijgen geld voor de planvorming. Dit is € 50,- per leerling in de basis en kaderberoepsgerichte leerweg en € 25,- per leerling in de gemengde leerweg. Bij de bepaling van het bedrag dat scholen krijgen tellen alle leerlingen in alle profielen, leerjaar 3 en 4 mee. Dit geld wordt automatisch gestort op de rekening van het bevoegd gezag van de school.

 • Onze leerlingen doen in leerjaar 3 CSPE in een technisch profiel en volgen daarna niet-technische beroepsgerichte keuzevakken. Tellen deze leerlingen mee voor het vaststellen van het maximaal aan te vragen budget?

  Ja, leerlingen die op 1 oktober 2018 in leerjaar 3 en 4 ingeschreven staan in een van de vijf technische profielen tellen mee voor het bepalen van de hoogte van het maximaal aan te vragen budget. Dit is ongeacht de beroepsgerichte keuzevakken die leerlingen volgen.

 • Wij hebben de afgelopen jaren uit eigen middelen geïnvesteerd in technisch vmbo. Kunnen we het geld dat we in 2018 en 2019 krijgen gebruiken om onze eigen reserve weer op orde te brengen?

  Ja, dat mag. U moet wel verantwoorden dat u het geld eerder hebt geïnvesteerd in techniek in het vmbo.

Veelgestelde vragen: planvorming

 • Bij het plan moet een samenwerkingsovereenkomst ingediend worden. Moet die overeenkomst voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad (MR)?

  Ja, op basis van artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen heeft de MR adviesrecht bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. Het verdient aanbeveling om de MR zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het plan tot samenwerking met partners in het kader van Sterk Techniekonderwijs, om geen tijd te verliezen.

 • Mag er in de plannen ook budget gereserveerd worden voor activiteiten in het mbo?

  Nee, het mbo heeft zelf budget voor de samenwerking met het vmbo in de kwaliteitsagenda mbo en in RIF aanvragen. Het geld is bestemd voor activiteiten in het vmbo. Het mag wel besteed worden aan TL, VSO, PRO en Primair onderwijs om daar techniek te stimuleren.

 • Moeten de formats die beschikbaar zijn voor de plannen gebruikt worden?

  Het gebruik van de formats is niet verplicht, maar wordt voor de beoordeling van de plannen wel op prijs gesteld. De onderwerpen van de formats moeten in elk geval in de plannen aan de orde komen.

 • Hoe concreet moeten het plan en de begroting worden uitgewerkt, je maakt immers een plan voor 4 jaar.

  De eerste twee jaar moeten zo concreet mogelijk worden uitgewerkt in plan en begroting. Voor de twee volgende jaren hoeft de uitwerking minder precies te zijn, u krijgt zeer waarschijnlijk de mogelijkheid na twee jaar (in 2022) uw plannen nader te concretiseren.

 • Zijn de intentieverklaring, het regioplan en de samenwerkingsovereenkomst onderwerpen die advies dan wel instemming van de (G)MR nodig hebben (en van de OR van het mbo)?

  De MR/OR heeft adviesrecht bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, zie artikel 11, 1d van de WMS: ‘het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake’.

Veelgestelde vragen: regeling OCW

 • Is het geld dat we tussen 2020 en 2023 ontvangen geoormerkt?

  Ja, vanaf 2020 worden de extra middelen uitgekeerd als een subsidie op basis van een plan. Bij een plan hoort een begroting.

Veelgestelde vragen: regiovisie

 • In het format voor de regiovisie ontbreekt de doorstroom po-vo. Hoeft hier niets over gezegd te worden?

  Informatie over de doorstroom po-vo kan in een apart hoofdstuk opgenomen worden waarin de doorlopende leerrouten van po naar vo en mbo centraal staat. Pas op met het aanvragen van subsidie voor wetenschap en techniek, alle po-scholen krijgen hier geld voor.

 • Wat als er een mismatch is tussen de cijfers in de regio en daarbuiten?

  Kijk wat verder dan de regio groot is, de arbeidsmarkt kan ook iets buiten de regio liggen, maar maak de regio niet onnodig groot.

 • In het plan moeten arbeidsmarktgegevens opgenomen worden. Welke zijn dat?

  De ROA-gegevens worden opgenomen in het regioportret dat van elke regio wordt gemaakt. Regioportretten staan op de website Sterk techniekonderwijs. Cijfers uit deze portretten moeten gebruikt worden, maar mogen met andere bronnen worden aangevuld.

 • Wat is een doelmatig aanbod?

  Een ‘doelmatig aanbod’ is voor de ene regio iets anders dan voor de andere regio. Geef in je regiovisie zelf een definitie van wat de regio hieronder verstaat. Geef daarna aan waarom de plannen aan de definitie voldoen. In de ene regio is het doelmatig profielen van verschillende scholen samen te voegen, bijv. omdat de scholen naast elkaar staan. In een andere regio is dit een onverstandige keuze, bijv. omdat leerlingen een flink eind moeten fietsen van de ene naar de andere school.

Veelgestelde vragen: samenwerkingsoverenkomst

 • Moet ik bij mijn plan een ondertekende verklaring van de MR voegen?

  Nee, dat hoeft niet. De MR heeft in dit soort zaken adviesrecht. Deze verplichting komt voort uit de wet op de Medezeggenschap. Indien u uw MR niet om advies vraagt, kan zij zich beroepen op het adviesrecht en kan het vertraging opleveren voor de aanvraag. Het gevolg kan zijn dat u daardoor de deadline niet haalt. Om die reden wijzen we u hierop.

 • We hebben bij de vooraanmelding samenwerkingsovereenkomsten meegestuurd, moeten we die opnieuw insturen bij de subsidieaanvraag?

  De samenwerkingsovereenkomst die meegestuurd wordt met de subsidieaanvraag moet een actueel overzicht zijn van alle aangesloten partners. Bij de vooraanmelding is een intentieverklaring gevoegd waarbij de partners de intentie hebben uitgesproken om te gaan samenwerken. Dit is dus iets anders!
  Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst committeren de partners zich aan het plan (en begroting) en worden de afspraken voor de komende vier jaar definitief vastgelegd.

 • Onze samenwerkingspartners zijn andere dan bij de vooraanmelding mag dat?

  Ja, dat mag, maar de penvoerder heeft de plicht veranderingen te melden.
  De vooraanmelding was bedoeld om de regio’s helder te krijgen maar de definitieve samenstelling van de regio komt bij de aanvraag.
  Het kan zijn dat een partij zich terugtrekt omdat men bijvoorbeeld niet tot de gewenste afspraken komt. De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs wordt aan regio’s toegekend op basis van het beoordelingskader in de regeling. Op het moment dat een partner zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband kan het gebeuren dat de regio niet meer voldoet aan de voorwaarden/criteria. Als de vereiste twee scholen met beroepsgericht technisch vmbo en één mbo, voor een techniekregio wegvalt is dit een wijziging van de aanvraag!
  Het wegvallen van vmbo-school betekent kan betekenen dat het maximum subsidiebedrag voor de regio lager uitvalt (lager aantal techniekleerlingen). Dit zal gevolgen hebben voor de subsidie. De penvoerder van de regio heeft een meldingsplicht. In het slechtste geval wordt de subsidie lager vastgesteld of ingetrokken.

 • Mag de voorzitter van een bedrijvenkring de samenwerkingsovereenkomst tekenen?

  Als de bedrijvenkring een formele organisatie is, bijv. een stichting die bekend is bij de Kamer van Koophandel en de voorzitter is volgen de KvK tekenbevoegd, dan mag de voorzitter namens de aangesloten bedrijven tekenen.

 • Moet de samenwerkingsovereenkomst per bedrijf en per onderwijsinstelling getekend worden?

  Ja, elke deelnemer aan het plan moet tekenen. Het is dan ook verstandig zo vroeg mogelijk te beginnen met het verzamelen van handtekeningen.

Veelgestelde vragen: wie krijgt aanvullende bekostiging?

 • Ons bevoegd gezag heeft geld gekregen voor techniekleerlingen, maar wil dit geld niet beschikbaar stellen voor de technische profielen omdat ze zeggen dat ze de afgelopen jaren al veel in deze profielen geïnvesteerd hebben. Mag dat?

  De besteding van de techniekgelden 2018 en 2019 is een schoolinterne zaak. De gelden moeten ten goede komen aan techniek, maar mogen ook gebruikt worden om eerder gedane investeringen te betalen c.q. de reserves waaruit deze investeringen zijn gedaan weer aan te vullen. In het jaarverslag moet verantwoord worden waar het geld aan is besteed. De MR moet goedkeuring geven aan dit jaarverslag en kan vragen stellen over de besteding van de techniekgelden.

 • In de subsidieregeling rond Sterk Techniekonderwijs staat dat er ook subsidie beschikbaar is voor bijscholing (9 miljoen). Geldt deze subsidie ook voor de bevoegdheidstrajecten PIE en hoe kan deze aangevraagd worden?

  Via de subsidie ‘korte scholingstrajecten VO’ kan voor PIE-docenten voor maximaal drie modules (van ieder € 6000,-) subsidie aangevraagd worden. Deze maximaal € 18.000,- per docent zit niet in de middelen die vanuit DUO aan de scholen zijn overgemaakt in het kader van Sterk Techniekonderwijs, maar moeten apart aangevraagd worden. Op de website van DUO kunt u meer informatie vinden (inclusief het aanvraagformulier dat tot 2020 ingevuld kan worden). Ook op de site van het Platform PIE, vindt u meer informatie. Verder biedt SPV in het kader van bijscholing vmbo cursussen en trainingen aan op de website van Bijscholing VMBO.

 • Op welke manier moeten besturen de gelden die in 2018 en 2019 aan de scholen met de profielen BWI, PIE en/of M&T, worden overgemaakt verantwoorden?

  In 2018 en 2019 ontvangen alle scholen met een technisch profiel (PIE, BWI en/of M&T), extra geld om te investeren in het techniekonderwijs. Deze gelden worden, op basis van het aantal leerlingen in de technisch profielen, automatisch overgemaakt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De scholen hoeven hiervoor niets te doen.

  De verantwoording vindt plaats conform artikel 8 van de regeling en geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs onderscheidenlijk de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

  De ontvanger van de bekostiging toont aan de hand van een toelichting in het jaarverslag aan dat de activiteiten waarvoor de aanvullende bekostiging is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de aanvullende bekostiging zijn verbonden, mits daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan een activiteitenverslag worden gesteld.