Stimuleringsfonds basis- en voortgezet onderwijs

Op veel scholen leven ideeën hoe het onderwijs over Wetenschap &Techniek verrijkt kan worden. Dit Stimuleringsfonds heeft tot doel om schoolteams financieel te steunen bij de realisatie van hun plannen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de aanschaf van leermiddelen, het inhuren van deskundigheid of structureel overleg te gaan voeren met een vo-school in de omgeving over een didactisch/pedagogische leerlijn vanuit de bovenbouw po tot in de onderbouw vo.

Optimaal (binnen de doelstellingen van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland) zijn projecten waarbij ook het lokale bedrijfsleven een – actieve – rol vervult om leerlingen kennis te laten maken met Wetenschap&Techniek. Dat is ook de reden dat de stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland middelen beschikbaar heeft gesteld om scholen en schoolteams in de gelegenheid te stellen hun ideeën rondom deze doelstelling te realiseren.

Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van een voor-gestructureerde vragenlijst/plan van aanpak, welke eenvoudig is in te vullen. Beoordeling van de aanvragen zal gebeuren door een onafhankelijke beoordelingscommissie die advies uitbrengt aan de Stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland. Po-scholen die vóór 1 juli 2021 hun aanvraag indienen ontvangen nog voor de zomervakantie bericht met betrekking tot de beoordeling en honorering van hun aanvraag.

Zie voor meer informatie het reglement Stimuleringsfonds po/vo.