Regio Gouda

In vier jaar tijd moet het Goudse onderwijs zo vormgegeven zijn dat de regionale arbeidsmarkt duurzaam kan beschikken over voldoende kwalitatief hoogwaardig opgeleide krachten op het niveau van basis vakmanschap en middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap.

Ook het Goudse techniek en technologisch vormgegeven vmbo-onderwijs heeft te maken met dalende leerlingenaantallen en een slecht imago met als gevolg onvoldoende instroom. Dat het aantal technische/technologische banen in de regio naar verwachting aanzienlijk zullen stijgen, vooral op niveau 4 en in specifieke beroepen op niveau 2/3, maakt de situatie ernstiger.

Daarbij speelt een grote (toekomstige) vervangingsvraag in sommige sectoren, zoals transport en logistiek en een deel van de industrie, vanwege een hoog aantal 60-pluswerknemers. Naast deze kwantitatieve problemen speelt binnen het Goudse onderwijs de uitdaging om, met docententekorten en een deels verouderde leeromgeving, vakinhoudelijk in te spelen op de technologische ontwikkelingen en de specifieke behoefte van de regio.

Belangrijke thema’s zijn energietransitie, circulaire economie, smart technology, smart mobility en bodemdaling. Daarnaast wordt technisch/technologisch werk steeds relevanter voor verschillende sectoren, zoals groen en de zorg. Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak. De aard van het werk vraagt bovendien om 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit.

Om die ambitie te kunnen vervullen zijn nodig: een vergroting van de instroom en het behoud van de doorstroom Produceren, installeren en energie en Bouwen, wonen en interieur en vergroting van de doorstroom binnen de andere profielen en de Theoretische leerweg.  Daarnaast moet innovatieve technologie een plaats in het onderwijs krijgen, moet er een structurele samenwerking met het Goudse bedrijfsleven komen en moeten de basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds onderwijs op orde zijn.

Daarom formuleert dit regioplan vijf corresponderende concrete doelstellingen. Hoe, en met welke middelen, de regio Gouda deze doelstellingen wil bereiken staat beschreven in het activiteitenplan, respectievelijk de begroting.

Lees meer +Lees minder -
STO18083 / STO19048
Innovatieve technologie Docententekort 21e-eeuwse vaardigheden
Contactgegevens
Naam regio
Regio Gouda
Penvoerder
Driestar College
Naam contactpersoon
Annewieke Baank
Functie contactpersoon
Projectmanager Ster Techniek Onderwijs Gouda
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Vijf concrete doelstellingen voor de regio

  1. De instroom van leerlingen in het technisch vmbo en technologisch vormgegeven vmbo met 2,5 jaarlijks vergroten, waarbij het streven is de eerste toename in 20/21 gerealiseerd te hebben.
  2. De doorstroom voor de technische profielen BWI en PIE behouden en voor de andere profielen en de TL tezamen met 5% jaarlijkse vergroten, waarbij het streven is de eerste toename in 20/21 gerealiseerd te hebben.
  3. Innovatieve technologie met ingang van 21/22 een plaats geven binnen het vmbo door middel van keuzevakken Slimme Technologie, Robotica etc.
  4. Circa 90 bedrijven op structurele wijze betrekken bij het Gouds onderwijs door middel van bedrijfsbezoeken, gastlessen, docentstages en andere evenementen.
  5. De basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds techniekonderwijs op de scholen in orde hebben.

Betrokken vmbo-scholen

CSG De Goudse Waarden

Gouda

Driestar College

Gouda

Wellant College – Chr. VMBO Gouda

Gouda

Carmelcollege Gouda – De Meander

Gouda

Carmelcollege Gouda – ISK Gouda

Gouda

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

05 januari 2021

Sterk Nieuw Techniekonderwijs in Gouda

Vier scholen sloegen de handen ineen en laten gezamenlijk zien welke opties er voor basisschoolkinderen met vmbo-advies zijn.

13 juli 2020

Enthousiasme voor samenwerking

Bij de startbijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs in Gouda werden er volop plannen gemaakt.

23 september 2019

Rijk pompt vier miljoen in Gouds techniekonderwijs

Gouda en regio krijgen vier miljoen euro van het Rijk om he techniekonderwijs verder te ontwikkelen.