Halfjaarsrapportage T is for Tech 2020

Halfjaarsrapportage T is for Tech 2020

T is for Tech maakt ons trots

In T is for Tech komt het enthousiasme van mensen die werkzaam zijn in het technisch onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar. De wens om jongeren te interesseren voor de techniek, het overdragen van kennis en ervaring en samen verder willen ontwikkelen zijn de drijfveren waarmee T is for Tech haar resultaten kan bereiken.

Samen blijkt veel mogelijk. Dat hebben we afgelopen half jaar kunnen zien. We hebben gebouwd aan een gezamenlijk vertrekpunt waarin visies van onderwijs en bedrijfsleven samen komen. De basis is gelegd, de eerste resultaten zijn behaald en de agenda met T is for Tech activiteiten wordt gevuld. We zijn trots op het enthousiasme, de bereidwilligheid, de openheid en samenwerking van onze stakeholders. T is for Tech is vertegenwoordigd de regio Amersfoort, Nijkerk, Maarsbergen, Doorn, Bunschoten, Soest in het landelijke initiatief Sterk Techniekonderwijs. De transitie naar duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs staat centraal.

Aanpak

De feestelijke start van T is for Tech vond plaats tijdens de ontbijtbijeenkomst in januari 2020. Ruim 140 deelnemers waren aanwezig om gezamenlijk te verbinden aan het behoud van het technisch onderwijs in de regio Amersfoort e.o. Gezamenlijk betekent samen met scholen, bedrijven en overheid en met instructeurs, monteurs, docenten, managers, directies en college van bestuur. Alle levels waren aanwezig én van belang voor de input van T is for Tech.

In februari zijn de werkgroepen van de 5 ontwikkellijnen gestart. Voor iedere ontwikkellijn is een projectleider van een harde techniekschool verantwoordelijk. Tevens zorgen deze projectleiders dat de andere ontwikkellijnen binnen de eigen organisatie gedragen worden. Door gebruik te maken van elkaars expertise zijn mooie, gefundeerde en innovatieve oplossingen ontstaan.

Ondertussen is stevig ingezet op het faciliteren van het netwerk door een sharepoint omgeving toegankelijk voor alle samenwerkingspartners, een doordacht financieel verantwoordingssysteem, een nulmeting in het kader van rapportage en een frisse website, socialmedia profielen en maandelijkse nieuwsbrief. Ook is er een Stuurgroep geformeerd waarin naast de directies van de 6 vmbo’s afgevaardigden van het mbo, opleidingsbedrijven, vmbo’s algemeen en bedrijfsleven zitting hebben. De verwachtingen en verantwoordelijkheden van de Stuurgroep en de financiële verantwoording van de harde techniek vmbo’s zijn vastgelegd in een Huishoudelijk reglement.

In maart gaf de Covid-19 uitbraak enige vertraging, maar al snel werd duidelijk dat de regio op zoek ging naar zaken die wel mogelijk bleken, ook in Coronatijd. In online meetings is verder afgestemd en de door ontwikkeling in gang gezet. Vanaf juni 2020 zijn fysieke bijeenkomsten weer voorzichtig opgestart.

Realisatie T is for Tech per ontwikkellijn

Het eerste half jaar is op de meeste ontwikkellijnen minder budget besteed dan is begroot. Omdat eind december 2019 het officiële akkoord voor de subsidie STO is verkregen, is in januari 2020 de definitieve start gemaakt. Voorbereidende activiteiten in december waren niet mogelijk. Daarnaast heeft de Corona in maart vertraging opgeleverd. Dit maakt dat de ontwikkellijnen (m.u.v. OWL 2) onder begroting hebben besteed.

Overzicht realisatie € q1 en q2 2020 t.o.v. budget 2020 geheel

Samenwerking met bedrijfsleven – Cofinanciering

Het bedrijfsleven staat garant voor 10% cofinanciering in het project. Dit komt neer op € 274.410 per jaar. In het eerste half jaar 2020 is € 106.668 bijgedragen. Dit komt neer op 39% van het jaarlijkse streefbedrag. Een goed begin voor de eerste helft van het jaar.

Overzicht Cofinanciering € T is for Tech – q1 en q2 2020

Najaar 2020

Het najaar 2020 staat in het teken van de uitvoering van de ontwikkelde programma’s. De keuzevakken vmbo, docentstages, bedrijfsbezoeken/gastlessen, stages, technieklessen op het primair onderwijs worden op diverse locaties uitgevoerd. Parallel hieraan lopen de ontwikkeltrajecten voor nieuwe activiteiten door. Het communicatieplan zet in op een positief imago van het technisch onderwijs en werkveld.

Naast de praktische uitvoering staat de samenwerking tussen de stakeholders en het structureel en efficiënt ontzorgen van alle samenwerkende organisaties centraal. De stappen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van T is for Tech in de regio krijgen verder vorm. Het delen van kennis en ervaring met andere regio’s op het gebied van Sterk Techniekonderwijs zetten we actief voort.