Vooruitgang binnen de vier deelprojecten

Het projectplan Sterk Techniekonderwijs Zeeland bestaat uit vier deelprojecten. Namelijk drie regionale projectplannen voor respectievelijk Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelde-regio. In deze regioplannen werken de VO-scholen samen met Scalda en lokale bedrijven aan de doelstellingen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan vier gezamenlijke doelstellingen: de Zeeuwse Ambities.

Zeeuws-Vlaanderen

Na verkennende onderzoeken, kennismaken met de bestaande activiteiten in de regio en gesprekken met het bedrijfsleven is de regio op de vier scholen in Zeeuws-Vlaanderen: Zwincollege, Lodewijkcollege, Reynaertcollege en Scalda, van start gegaan met werkgroepen.

De werkgroepen behandelen de volgende onderwerpen:

 • Het ontwikkelen en faciliteren van een doorlopende algemene techniek-leerlijn vanaf de brugklas t/m het examenjaar ten behoeve van de oriëntatie op en keuze voor techniek. Hiertoe wordt het huidige programma van algemene techniek (onderbouw) doorontwikkeld en geïntegreerd in een totaalprogramma dat doorloopt tot en met het examenjaar. Dit programma wordt gerealiseerd in een uitdagende, goed geoutilleerde en moderne omgeving: het ‘technieklokaal van de toekomst’. Hier is ruimte voor het aanleren van basistechnieken, vakmanschap, moderne technieken, integrale opdrachten en verbinding met het po.
 • Meisjes en techniek.
 • De versterking van het huidige techniekprogramma in de beroepsgerichte leerwegen.

De regio Zeeuws-Vlaanderen staat in de startblokken om met de werkgroepen de gemaakte plannen te implementeren.

Oosterschelderegio

 • Basis op orde

  De regio heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. Er zijn verschillende moderne machines aangeschaft, zoals een lassimulator.

 • Keuzevakken

  Daarnaast is de regio de keuzevakken aan het bepalen, waarbij de scholen in overleg zijn met het bedrijfsleven. Nieuwe keuzevakken, zoals bijvoorbeeld meubelstoffering, worden voorbereid, zodat deze kunnen worden aangeboden aan de leerlingen.Voor het vak koudetechniek hebben docenten van de diverse scholen gezamenlijk een opleiding gevolgd, zodat ook dit keuzevak aangeboden kan gaan worden.

 • Innovatiefonds

  Deze regio heeft een innovatiefonds in het leven geroepen. Toekomstbestendig techniekonderwijs betekent werken aan activiteiten voor het onderwijs van morgen. Om innovatie in het onderwijs te stimuleren is binnen het project STOZ-OSR een fonds in het leven geroepen, waaruit innovatieve initiatieven in de regio ondersteund kunnen worden.

  De werkgroepen binnen het project STOZ-OSR kunnen in samenwerking met het bedrijfsleven in de Oosterschelderegio een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Belangrijke beoordelingscriteria zijn:

  • innovatieve waarde
  • aantal en keuze van de betrokken partners (kwantitatief en kwalitatief)
  • meerwaarde voor de betrokken partners (kwalitatief)
  • meerwaarde voor het Zeeuwse onderwijs als geheel
  • meerwaarde voor de leerlingen van de betrokken school
  • meerwaarde voor het Zeeuwse bedrijfsleven
  • relevantie Provincie Zeeland
  • stimulans dat meer leerlingen voor techniek gaan kiezen
  • aansluiting bij de ambities van STOZ Oosterschelderegio.

De eerste ideeën zijn reeds ingebracht bij de projectleiders Oosterschelderegio.

Walcheren

 • Het herontwerp van het onderwijs Technum 2.0 is al zo ver gevorderd dat sinds september jl. de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), Nehalennia SSG en Scheldemond College vanaf het derde leerjaar de praktijklessen van hun leerlingen verzorgen in het Technum. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw, gezamenlijk onderwijsconcept.
 • Docenten van het vmbo zijn door de docenten van Scalda wegwijs gemaakt in het gebruik van de machines binnen het Technum.
 • Docenten en vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven ontwikkelen momenteel gezamenlijk nieuwe keuzevakken die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk.