Pieter Huisma uit Twijzel is één van de beste lassers van alle MBO-scholen in Nederland

Pieter Huisma uit Twijzel is één van de beste lassers van alle MBO-scholen in Nederland

Bij de finales van de ‘Skill Heroes’, de Nederlandse kampioenschappen onder de MBO-scholen, werd Pieter derde. En, deze prestatie werd op zijn werk bij SRI in Feanwâlden gevierd.

Een mooi moment, legt Pieter Huisma uit: “It is bêst in hiele prestaasje, fan hiel Nederlân. En, der sieten ek noch bêst lestige ûnderdielen by en myn tsjinstanners wiene ek hiel goed, dus ik wie wol in bytsje grutsk.” En, dat is Pieter zijn begeleider ook: “It is dochs prachtich moai dat ien fan ús jonges it sa fier skopt. Piter kin ek wol hiel goed laskje, mar foar sa ’n jonge jonge is it in hiele prestaasje en hy kin ek echt al in soad en goed”, legt Jappie Ellens, de begeleider van Pieter uit.

Belangrijk

Wethouder Lea van der Tuin van de gemeente Achtkarspelen vierde samen met Pieter en zijn collega’s zijn bronzen medaille: “Het is heel belangrijk dat wij wijs zijn met de mensen die het kunnen uitvoeren en niet alleen maar die het kunnen bedenken”, legt wethouder van der Tuin uit.

Al vroeg op het VMBO kwam Pieter achter zijn passie voor de metaalsector: “Wy moasten in kant kieze. Sport, bou of soarch. Doe keas ik dalik foar de metaal. Dat fûn ik dalik moai en dêr bin ik doe yn trochgien.”

“Wy meie net kleie”

De metaalsector heeft het al jaren zwaar, maar SRI in Feanwâlden komt nog steeds aan personeel: “It is folle dreger as eartiids om oan personiel te kommen, mar wy hawwe hieltyd genôch oanwaaks. De foardielen hjir binne ek dat hjir in soad jonge minsken wurkje en dat lûkt fansels oan. Dêrneist jouwe wy ek de romte foar in oplieding”, legt Jappie Ellens uit.