12 november 2020

Meldplicht en verantwoorden van STO-gelden

Verantwoording van subsidiegelden

Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023? Dan moet u feiten en omstandigheden melden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking.

Sterk Techniekonderwijs raadt aan:

  • In de voortgangsrapportages en eindrapportage wordt melding gemaakt van afwijking van de ingediende en goedgekeurde plannen. Wijzigingen die in lijn zijn met het doel van STO kunnen daarin gemeld worden. Wordt hetzelfde doel nagestreefd via een andere activiteit dan kan dit meegenomen worden in de voortgangsrapportages.
  • Is er sprake van een wezenlijke verandering dan moet deze gemeld worden, bijv.:
    – Wanneer doelstellingen (met activiteiten) vervallen en/of er nieuwe doelstellingen ontstaan zijn.
    – Het verschuiven van budget van het ontwikkelen van activiteiten naar overhead.

U kunt dit melden via ocwsubsidies@minvws.nl. Sinds 8 oktober jl. is er een wijzigingsformulier beschikbaar op de site van DUO. De penvoerder moet uiterlijk 1 oktober 2021 en 1 juli 2023 een voortgangsrapportage indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording worden ingediend. De formulieren die hiervoor nodig zijn volgen later. Wel kunt u alvast onderstaand voorbeeld bekijken.

Voorbeeldformulier voortgangsrapportage

Uitgebreide informatie over verantwoorden