04 december 2018

Hulp vanuit het bedrijfsleven bij het maken van regioplan Sterk Techniekonderwijs

“Meer dan 200.000 vmbo-leerlingen al vroeg de nieuwste technische vaardigheden aanleren en goed voorbereiden op een toekomstige baan in de techniek. Dit kunnen we niet alleen.”

Bent u ook zo benieuwd hoe het planvormingsproces er in andere regio’s aan toegaat? De komende periode zullen twee regio’s gevolgd worden in het proces van planvorming. In de regionale plannen voor het technisch vmbo speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol in de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Het pilotprogramma* dat Sterk Techniekonderwijs samen met IBM is gestart, is hier een goed voorbeeld van.

IBM is momenteel met twee pilotregio’s aan de slag om – gebruikmakend van kennis uit de consultancy wereld – verschillende onderdelen van het regionale plan voor Sterk Techniekonderwijs (STO) vorm te geven. Andere regio’s kunnen de ervaringen, opbrengsten en methodiek in dit proces als hulpmiddel en ter inspiratie gebruiken voor hun plan.

Projectmatig en creatief werken

De twee pilotregio’s zijn half november van start gegaan en volgen in de komende vier weken workshops. Onder begeleiding van IBM consultants gaan zij actief aan het werk met de verschillende onderdelen van het in te dienen plan. Creatief en projectmatig werken staat daarbij centraal. De workshops volgen elkaar logisch op en gaan over het volgende:

  • Samenstellen van de regiovisie: waar willen we als regio naartoe?;
  • Verzamelen van ideeën ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen;
  • Plan van aanpak: opzetten van het activiteitenplan inclusief risico-inventarisatie en beheersmaatregelen;
  • Samenwerkingsovereenkomst inclusief begroting.

De uitkomsten van deze workshops dienen als input voor de subsidieaanvraag. Aan het einde van het pilottraject ligt er een concept voor een kwalitatief hoogwaardige subsidieaanvraag. Deze conceptaanvraag, de workshopopzet en de ervaringen uit het programma zullen te zijner tijd als hulpmiddel en inspiratie voor andere regio’s worden gedeeld via de website van Sterk Techniekonderwijs.

Binnenkort verdere datavisualisatie beschikbaar

Daarnaast werkt IBM samen met het ondersteuningsteam STO aan het verder inzichtelijk en visueel maken van onderwijs- en arbeidsmarktdata die op regionaal niveau nodig zijn voor de plannen. Op de website van STO zijn reeds overzichten te vinden van onderwijsdata. IBM ontwikkelt duidelijke grafieken van de vraag en prognoses van de arbeidsmarkt en verwerkt dit in een dashboard zodat de relevante data direct wordt weergegeven bij selectie van een regio. Dit dashboard is voor het einde van het jaar via de website beschikbaar en is makkelijk te integreren in het op te leveren plan.

IBM consultants ondersteunen bij sociale uitdagingen

Afgelopen zomer werkten consultants van IBM in multidisciplinaire teams aan het creëren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit heeft geresulteerd in een pilotprogramma dat het vraagstuk van het technisch vmbo helpt oplossen met hulp van IBM-consultants in samenwerking met Sterk Techniekonderwijs.

IBM zet zich al jaren in om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een technisch beroep, bijvoorbeeld via hun activiteiten binnen Jet-Net & TechNet. IBM helpt graag een handje mee om de buitenwereld de klas in te brengen door de leerlingen een inkijkje in het bedrijfsleven te geven.

Samen werken wij aan een stralende toekomst in de techniek, voor zeker ‘200.000 vmbo-leerlingen van nu’ en daarmee ‘de werknemers van de toekomst’!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit pilottraject kunt u contact opnemen met Wieteke Smit of Yolande van Alphen.

* Het pilotprogramma is een bijdrage in natura van IBM