09 december 2019

Handreiking projectadministratie

Aanvullingen op de handreiking

Half november is de ‘handreiking projectadministratie’ verschenen. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauw overleg met OCW en DUS-I. De handreiking geeft handvatten voor het voeren van een (financiële) projectadministratie waarbij uitgangspunt is dat dit zo min mogelijk extra lasten met zich mee brengt voor de samenwerkende scholen.

Na publicatie van de handreiking zijn enkele fundamentele vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn opgenomen in een ‘vraag- en antwoorddocument’ dat als aanvulling op de handreiking op de website is geplaatst. Ook deze antwoorden zijn weer afgestemd met OCW en DUS-I.

Voor penvoerders is het belangrijk om zo snel mogelijk over de financiële administratie van Sterk Techniekonderwijs af te stemmen met de eigen accountant. Daarnaast adviseren we u om met uw samenwerkingspartners een huishoudelijk reglement op te stellen waarin u vastlegt hoe u met elkaar omgaat, ook waar het de financiën betreft. Onderwerpen die in een dergelijk reglement geregeld kunnen worden staan in de handreiking op bladzijde 8. Binnenkort vindt u op de website een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

Download het document met vragen en antwoorden