23 november 2018

Bedragen aanvullende bekostiging vmbo-techniek 2018 vastgesteld

Bedragen voor aanvullende bekostiging

De bedragen voor de aanvullende bekostiging voor vmbo-techniek 2018 zijn nu definitief vastgesteld. Het definitieve bedrag dat vmbo-scholen krijgen per bb- en kb-leerling is 1544,48 euro. Bij gl-leerlingen gaat het om 772,24 euro. Aanvankelijk was er in de regeling niet voorzien in de financiering van vso-leerlingen. Besloten is dat ook deze leerlingen in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging.

Het geld wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo in de profielen Produceren, installeren en energie (PIE), Bouwen, wonen en interieur (BWI) en Mobiliteit en transport (MTR), inclusief de leerlingen die nog deelnemen aan de verwante ‘oude’ afdelingen en intrasectorale programma’s. Ook leerlingen die een leerwerktraject, vakmanschapsroute of beroepsroute in deze profielen volgen, vallen onder deze regeling. Hiervoor geldt als teldatum 1 oktober 2017.

Binnenkort verschijnt de regeling waarin de (voorlopige) bedragen bekend worden gemaakt voor 2019. Deze bedragen worden gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2018.

Bedragen voor regionale planvorming

Ook de bedragen voor regionale planvorming ter versterking van vmbo-techniek, zijn licht verhoogd en vastgesteld op 17,40 euro (bb en kb) en 8,70 euro (gl) per vmbo-leerling in de bovenbouw. Per 1 november hebben 88 regio’s gemeld dat zij een regionaal plan gaan indienen. Van deze regio’s willen 12-13 regio’s een aanvraag gaan indienen als techniekarme regio.

Alle plannen moeten uiterlijk 1 april 2019 zijn ingediend. Bij het opstellen hiervan kan een beroep worden gedaan op de ondersteuning vanuit het programmateam Sterk Techniekonderwijs. Ook worden er specifieke bijeenkomsten voor penvoerders en projectleiders georganiseerd.