15 maart 2019

Aandachtspunten voor uw definitieve plan én een voorbeeld van een activiteitenplan

De afgelopen tijd zijn er bijna 60 conceptplannen ingediend voor de voorschouw. DUS-I doet haar uiterste best alle indieners uiterlijk 15 maart een reactie te sturen. Deze reactie roept soms vragen op, daarom hieronder wat extra aandachtspunten voor uw definitieve plan én een voorbeeld van een activiteitenplan dat volgens DUS-I voldoet aan de verwachtingen.

Concreet en maximaal 25 pagina’s

Vaak worden regio’s opgeroepen concreter te zijn. Wat betreft de balans tussen ‘wees concreter’ en ‘blijf binnen de 25 pagina’s’ het volgende.

  • Het gaat erom dat de commissie voor zich kan zien wat een regio gaat doen. Dat kan heel beknopt zijn, als maar duidelijk is wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren, met wie dat gaat gebeuren en wat de tussentijdse mijlpalen en resultaten zijn. Dat hoeft per profiel of per subregio (of hoe de aanvraag is gestructureerd) niet meer dan een a4-tje te kosten.
  • Veel aanvragen besteden relatief veel ruimte aan algemene zaken die niet noodzakelijk zijn. Schrap dus in het niet noodzakelijke algemene verhaal, en besteedt meer ruimte aan de visie zelf en aan het activiteitenplan (waarin concreet de stappen worden aangegeven hoe de visie wordt verwezenlijkt).
  • Vaak worden grafieken en tabellen uit het regioportret in de regiovisie worden opgenomen. Dat is niet nodig. Verwijs naar het regioportret hiervoor – daar win je zo een flink aantal pagina’s mee.
  • Soms worden bij plannen uitgebreide bijlagen meegestuurd: die worden in principe niet gelezen. Alleen als er in regiovisie of activiteitenplan expliciet en specifiek wordt verwezen naar specifieke passage in een bijlage, wordt ernaar gekeken. Daarbij kunt u denken aan de onderbouwing van een bepaalde claim, die in een onderzoeksrapport te vinden is. Dan kan bij die claim in de regiovisie een verwijzing naar het rapport in de bijlage worden opgenomen (liefst met paginanummer), zodat desgewenst kan worden gecheckt waarop die is gebaseerd. Of bijvoorbeeld een beschrijving van wat er tot nu toe in de regio is gebeurd – een algemene aanduiding in de regiovisie kan volstaan, met verwijzing naar details in een bijlage. Of bijvoorbeeld een verwijzing naar een organogram.

Cofinanciering

Over de co-financiering worden veel vragen gesteld.  Met name of bedrijvenverenigingen kunnen tekenen en garant kunnen staan in plaats van individuele bedrijven Wat dat betreft het volgende.

  • Zoals gezegd mag een bedrijvenvereniging tekenen voor cofinanciering. Die vereniging staat dan ook (juridisch afdwingbaar) aan de lat voor het genoemde bedrag.
  • Wel is het zo, dat in veel gevallen concrete bedrijven (leden van die vereniging) in het vervolg de daadwerkelijke inspanningen gaan leveren (gastlessen, stages, machines, … ). Het kan zijn dat op het moment van indiening nog niet duidelijk is welke bedrijven dat concreet worden. In zo’n geval is het goed om wel kort te beschrijven hoe het proces verloopt, bijvoorbeeld dat uit de vereniging voor een bepaalde datum een bepaald aantal bedrijven zal selecteren die zorgdragen voor zoveel gastlessen.