Handreiking en formats voor het voeren van de projectadministratie

location-on-map Alle provincies
Plannen maken, monitoren en evalueren Plannen maken, monitoren en evalueren
Handreiking Handreiking

Handreiking en formats voor het voeren van de projectadministratie

In deze handreiking wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen. Deze handreiking biedt tevens formats voor het voeren van een projectadministratie. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs en is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (hierna DUS-I) en accountantskantoren.

Het gebruik van de handreiking is niet verplicht. Het staat aanvragers vrij om hiervan af te wijken en naar eigen inzicht, maar uiteraard binnen de kaders van de regeling, de bestede subsidiemiddelen te verantwoorden. Deze handreiking dient dan ook bezien te worden als een vorm van hulp en ondersteuning om aanvragers concrete handvatten te bieden bij de uitvoering en verantwoording van hun projecten in het kader van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs.

De handreiking is in eerste aanzet vooral bedoeld voor de penvoerders van de samenwerkingsprojecten bij wie de eindverantwoordelijkheid van een correcte verantwoording ligt, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden door de overige projectpartners bij het voeren van hun deel van de projectadministratie.
De handreiking geeft alleen tips en aanwijzingen waar het de financiële verantwoording van het project betreft. Voor wat betreft de inhoudelijke verantwoording en wijze waarop deze plaats vindt, volgen nog nadere aanwijzingen vanuit DUS-I.

Download de handreiking

Download errata en vragen en antwoorden

Video-opname

Van de voorlichtingsbijeenkomst over de verantwoording van de subsidie op 5 november jl. is een video-opname gemaakt.

Bekijk de opname

Download

Bekijk meer inspiratievoorbeelden