Wij hebben in ons plan geen rekening gehouden met vso-leerlingen, kunnen we ons plan aanvullen?

De regio’s waar deze leerlingen nog niet in de ingediende begroting zijn meegeteld, maar waarvan de aanvraag al wel is goedgekeurd, kunnen tot 1 oktober 2019 via een wijzigingsverzoek aanvullende subsidie aanvragen via ocwsubsidies@minvws.nl.

Om voor de verhoging van de subsidie in aanmerking te komen, moet in dit wijzigingsverzoek de VSO partnerschool en het aantal VSO leerlingen die (per teldatum van 1-10-2018) een technisch profiel volgen, worden aangegeven. Het wijzigingsverzoek moet worden vergezeld met een addendum, waarin wordt aangegeven op welke wijze het plan en begroting is aangepast.

Per VSO leerling, die op de genoemde teldatum in een technisch profiel is ingeschreven, is in totaal een bedrag van € 15.895,00 beschikbaar.

Deze informatie vindt u ook als bijlage bij de op 1 juli jl. verstuurde beschikking.